Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym

160,63

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat możliwości i sposobów korzystania z procesowo dopuszczalnych środków obrony przed niekorzystnymi skutkami wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji.

W książce przedstawiono zarzuty, które są charakterystyczne dla procesu odwoławczego. Świadomie pominięto te zarzuty materialnoprawne, procesowe i mieszane, które mogą być skutecznie podnoszone już na etapie procesu pierwszoinstancyjnego. W kolejnych rozdziałach autorzy omówili zarzuty:
• błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy,
• niewłaściwego zastosowania lub niezastosowania prawa materialnego,
• błędnej wykładni prawa materialnego,
• błędnej wykładni oświadczenia woli,
• wadliwego rozłożenia ciężaru dowodów,
• naruszenia przepisów postępowania,
• uchybienia regułom prekluzji dowodowej,
• naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów,
• braku interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia,
• wadliwego uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia,
• nierozpoznania istoty sprawy,
• nieważności postępowania.

Od przyjętej strategii odwoławczej stron procesowych zależy zarówno czas trwania i przebieg postępowania drugoinstancyjnego, jak i efekt końcowy w postaci rozstrzygnięcia sądu odwoławczego. Prawidłowe zredagowanie zarzutu apelacyjnego może zapewnić skarżącemu sukces, książka więc będzie przydatna pełnomocnikom procesowym. Umiejętność prawidłowego odczytania zarzutu i oceny jego zasadności to cecha, która powinna wyróżniać rzetelnych sędziów, referendarzy sądowych oraz ich pomocników, tj. asystentów.

Książka jest głosem praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, i teoretyków prawa z uznanych ośrodków naukowych w kraju w sprawach dotyczących charakteru i wymiaru zarzutów apelacyjnych w postępowaniu cywilnym.

szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 2019, mikroklimat to wypadkowa, oferty pracy specjalista ds bhp, czy po szczepieniu na covid test antygenowy wyjdzie pozytywny, zleceniobiorca to pracownik, buty na magazyn, szelki bhp, spodnie 32, nowe zasady szczepień, dni urlopowe umowa o prace

yyyyy